Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy

MGM Group® (Mimo Stockholm AB) integritetspolicy

Vi på MGM Group® (Mimo Stockholm AB) tar skyddet av din personliga data på störst allvar. I integritetspolicyn kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har gällande personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Ansvarig för hanteringen av dina personuppgifter är:

Mimo Stockholm AB

559173-1467
Kaserngatan 11, 151 66 Södertälje

Vilka personuppgifter samlar vi in och varifrån?

När du är i kontakt med oss (t.ex. vid köp, ifyllande av formulär eller besök på webbsidan) samlar vi in personuppgifter om dig. De uppgifter vi samlar in är namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer, köp-, order- och användningshistorik, IP-adress samt information som du lämnar till vår kundservice.

Din adress samlar vi in från folkbokföringsregistret via Klarna alternativt fyller du i den själv på vår hemsida.

Vad behöver dina personuppgifter till?

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål och med stöd av följande lagliga grunder:

Köp

Vi behandlar personuppgifter för hantering av beställningar samt för att skicka meddelanden om leveransstatus. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig.

Kundtjänstärenden

Vi behandlar personuppgifter för att hantera kundtjänstärenden som t.ex. frågor, reklamationer och garantiärenden.

Behandlingen sker för att kunna hjälpa dig med dina kundtjänstärenden vilket är vårt berättigade intresse, samt för att uppfylla skyldighet i lag vid reklamationer och garantiärenden.

Marknadsföring

Vi behandlar personuppgifter för att skicka erbjudanden och marknadsföring via e-post, post och SMS. Vi rekommenderar även produkter på websidan samt skickar personliga erbjudanden och påminnelser om produkter som finns kvar i din varukorg. Denna behandling kan innefatta profilering.

Behandlingen sker med ditt medgivande för direktmarknadsföring eller för vårt berättigade intresse att skicka direktmarknadsföring.

Tävlingar

Vi hanterar personuppgifter för att kunna säkerställa att tävlingsreglerna inte missbrukas och för att kunna kontakta vinnaren/vinnarna.

Vidare hantering av personuppgifter

Vi hanterar personuppgifter för att  kunna ge dig som kund bästa möjliga service.

Skyldigheter att tillgodose enligt lag

Vi behandlar personuppgifter för att kunna följa gällande lagar angående t.ex. lagar om bokföring, skatt eller produktsäkerhet.

Förhindrande av missbruk och brott

Vi behandlar personuppgifter för att stävja missbruk och bedrägerier.

Vilka kan ta del av dina personuppgifter?

Vi delar endast dina personliga uppgifter med företag som kräver det för att kunna fullfölja sina åtagande gentemot dig som kund. De kan vara ex. transportföretag, revisionsärenden eller olika myndigheter. Vi samarbetar endast med företag som uppfyller lagens riktmärken vad det beträffar fullgott skydd av dina personuppgifter. 

Överföring av personuppgifter till land utanför EU/EES

I vissa fall kan vi komma att överföra personuppgifter till juridiska personer i länder utanför EU/EES. I sådana fall sker överföringen antingen till länder som EU-kommissionen har beslutat att det finns en adekvat skyddsnivå i, vid användande av standardavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen eller andra lämpliga skyddsåtgärder. Överföring till USA kan även ske i enlighet med bestämmelserna om Privacy Shield.

Så här länge sparar vi personuppgifter

Vi sparar personuppgifterna så länge som det behövs för att kunna ge dig som kund bästa möjliga service eller så länge som det krävs enligt lagen.

Köp och orderhistorik sparas så länge som vi är skyldiga att göra det enligt gängse lagar och förordningar.

Kundtjänstuppgifter relaterade till köp och reklamationer sparas så länge som vi är skyldiga att göra det enligt lag. Kommunikation med vår kundtjänst som vi inte måste spara enligt lag raderas fortlöpande.

Uppgifter i marknadsföringssyften sparas till dess du begär att de ska raderas.

Uppgifter för förhindrande av missbruk och brott sparas så länge som vi behöver det för att förebygga eller rapportera brott (t.ex. bedrägeri) till berörda myndigheter.

Dina rättigheter

Vi svarar allt på frågor eller begäran om radering av dina kunduppgifter snarast möjligt dock senast inom tre veckor.

När det är tillåtet enligt gällande lag kan vi ta ut en administrativ avgift för att uppfylla en begäran enligt nedan.

Tillgång

Du har rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter samt en kopia av din hos oss lagarade personuppgifterna.

Rättelse

Du kan alltid begära att felaktig eller ofullständiga data korrigeras.

Radering

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade i följande fall:

  • Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller behandlats
  • Du har återkallat ditt samtycke till behandling av personuppgifterna och det finns inte någon annan rättslig grund för behandlingen
  • Du har invänt mot behandling av personuppgifter som skett med stöd av vårt berättigade intresse och ditt intresse väger tyngre
  • Vi har ej behandlat personuppgifterna inom lagens råmärkan
  • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser
  • Begränsningar av hanteringen av dina uppgifter

Du har rätt att begära att hanteringen av dina personuppgifter begränsas i följande fall:

  • Du bestrider personuppgifternas korrekthet, under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera om personuppgifterna stämmer
  • Vi har behandlat personuppgifterna på ett icke tillfresdställande eller lagligt sätt och du motsätter dig att personuppgifterna raderas och begär i stället att dess användning begränsas
  • Du behöver personuppgifterna för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk men vi behöver inte längre personuppgifterna för de ändamål de samlades in av från början
  • Du har invänt mot behandling av dina personuppgifter och vi bedömer under en ev. utredning vems berättigade intresse som gäller.

Invändning mot behandling

Du har rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter som vi hanterar med hänvisning till gällande bestämmelser. Behandlingen upphör i sådant fall om vi inte har ett berättigat intresse som går före dina intressen eller om vi måste fortsätta behandlingen för att följa gängse lagar och förordningar.

Invändning mot direktmarknadsföring

Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring. Du kan avsäga dig direktmarknadsföring genom att kontakta vår kundservice. Om du har begärt att avstå från direktmarknadsföring slutar vi att hantera dina personuppgifter för det syftet.

Dataportabilitet

Du har rätt att begära ut de personuppgifter som du har tillhandahållit oss och som vi hanterar i samband med kontakt, köp eller andra ärenden mellan dig och MGM Group® (Mimo Stockholm AB) Du har rätt att få en kopia i ett tydligt och maskinellt läsbart dokument.

Klagomål

Om du inte är nöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta oss direkt eller lämna in ett klagomål till berörda myndigheter.

Print Friendly, PDF & Email
Få en offert nu